Inicio Galicia Medio Ambiente inicia a tramitación pública do Decreto que regulará o informe...

Medio Ambiente inicia a tramitación pública do Decreto que regulará o informe de avaliación de edificios de máis de 50 anos de antigüidade

0

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio polo que se inicia este proceso para esta nova ferramenta, pola que tamén se crea o Rexistro Galego de Informes de Avaliación do Edificación no que se inscribirán todas as memorias que se redacten en Galicia

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o anuncio polo que se somete a información pública o Decreto polo que se regulará o Informe de Avaliación Estratéxica (IAE), no que se recollerá que os inmobles que teñan máis de 50 anos de antigüidade, ou máis, deberán contar con este informe.

O IAE terá que ser elaborado por un técnico competente e servirá para acreditar a situación na que se atopa un edificio en relación co seu estado de conservación, co cumprimento da normativa vixente sobre accesibilidade e co seu grao de eficiencia enerxética.

Esta medida tamén será obrigatoria, ademais de para os edificios de vivendas cunha antigüidade superior a 50 anos, para outros edificios se así o establece a normativa autonómica ou municipal. Non obstante, a antigüidade dos edificios obrigados a obter o IAE poderá ser rebaixada pola normativa municipal.

No caso dos inmobles declarados Ben de Interese Cultural o informe incluirá a avaliación do estado de conservación dos elementos merecentes de protección cultural; mentres que os inmobles que xa conten coa ITE (Inspección Técnica de Edificacións) estes poderá incorporarse ao IAE, completando o referido á accesibilidade e eficiencia enerxética.

A elaboración do IAE garante, aos propietarios de vivendas e ás comunidades de propietarios, un coñecemento detallado da situación do inmoble e permite coñecer de forma preventiva as posibles actuacións que sexan necesarias realizar no mesmo para evitar futuros deterioros que poidan causar danos, tanto aos propios habitantes do inmoble como a terceiras persoas.

Nese sentido, a Xunta habilita cada exercicio varias liñas de axudas para a execución das reparacións necesarias que se poidan detectar a través do informe, tanto para actuacións de conservación dos inmobles como en materia de eficiencia enerxética e da sostibilidade das vivendas, ás cales se destinarán máis de 12,7 millóns de euros; ademais dos incentivos que se reservan ás áreas de rehabilitación integral (ARI) e ás ARI do Camiño de Santiago.

O IAE terá unha vixencia de dez anos desde a data da súa emisión, salvo que o concello estableza unha vixencia menor mediante unha ordenanza municipal. A información e o contido que deberá integrarse no IAE está determinado en base á Lei 1/2019, do 22 de abril, que establece que regulamentariamente se determinará o contido detallado, a estrutura, o alcance e os efectos derivados dos informes de avaliación dos edificios.

O IGVS está a traballar nunha aplicación informática, que estará a disposición dos técnicos, de xeito que se permita a transmisión dos datos do informe ao seu rexistro, co fin de facilitar e homoxenizar este trámite.

Rexistro Galego de InformesO Decreto, que se somete á información pública por un período de 15 días a partir de mañá, tamén prevé a creación do Rexistro Galego de Informes de Avaliación dos Edificios (REGIAE), no que se inscribirán os IAE e as súas actualizacións, como a emenda das deficiencias en informes desfavorables, as renovacións e cancelacións dos informes previamente inscritos e as revogacións das inscricións consecuencia das revisións ou inspeccións realizadas con posterioridade á inscrición.

O REGIAE será público, estará adscrito ao Instituto Galego da Vivenda e Solo e contará cun servizo de consulta que facilitará aos cidadáns os principais datos do Rexistro e aos concellos toda a información dos edificios do seu ámbito de competencias.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre