Inicio Galicia Educación destina 165.000 euros ás axudas ás escolas de música dependentes de...

Educación destina 165.000 euros ás axudas ás escolas de música dependentes de institucións sen ánimo de lucro

0

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a convocatoria, que se destina a asociacións ou fundacións


A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe no Diario Oficial de Galicia a convocatoria das axudas dirixidas a escolas de música privadas dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro, á que destina 165.000 euros, a mesma cantidade có ano anterior.

A presentación das solicitudes realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado anexo I, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 7 de setembro.

O obxectivo destas axudas é potenciar o funcionamento dos centros que imparten ensinanzas de música non regradas e prestar apoio ás iniciativas para o fomento, difusión e extensión destas ensinanzas por parte das entidades sen ánimo de lucro que teñen entre os seus fins a formación musical. Cómpre sinalar que as escolas de música dedícanse á formación de afeccionados e á preparación das probas de acceso aos estudos conducentes á titulación daquelas persoas que teñan vocación e aptitudes para a música.

Estas escolas, que contan cunha crecente demanda, abarcan, como oferta básica, os ámbitos de ensino de música e movemento, práctica instrumental, formación musical complementaria á práctica instrumental, e actividades de conxunto.

As axudas destinaranse ao desenvolvemento das súas actividades docentes desde o 1 de xaneiro ata o 30 de setembro de 2020. A contía máxima da axuda por beneficiario será de 15.000 euros.

Estas subvencións serán compatibles con outras axudas para a mesma finalidade, procedentes de calquera outra Administración ou de entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais. 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre