Inicio Comunidad Valenciana El Ple del Consell aprova el projecte de decret per a ajudar...

El Ple del Consell aprova el projecte de decret per a ajudar el sector del llibre valencià com a conseqüència de la COVID-19

0

– Es destina 1 milió d’euros per a aquesta finalitat i forma part del paquet de mesures ‘reaCtivem’ de Cultura de la Generalitat per a pal·liar els efectes de la pandèmia en el sector cultural valencià. El Ple del Consell ha aprovat el projecte de decret de les bases reguladores i del procediment de concessió directa d’ajudes urgents al sector del llibre valencià com a conseqüència de la COVID-19. La situació de crisi ha afectat especialment el sector de la cultura i, més en concret, el sector del llibre valencià, en què els i les professionals, l’activitat dels quals ha sigut considerada no essencial en virtut de l’article 10 del Reial decret 463/2020, s’han vist obligades per la declaració de l’estat d’alarma, bé a la reducció de l’activitat, bé al tancament dels establiments, i han vist reduïts considerablement els ingressos com també s’ha augmentat la vulnerabilitat del sector. Per tant, aquest decret atén la necessitat de donar una solució urgent a la situació excepcional del sector del llibre valencià, i les actuacions que preveu presenten un interés públic i social. Amb aquest motiu, Cultura de la Generalitat dota amb 1 milió d’euros aquesta mesura concreta de ‘reaCtivem’ mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni. La mesura suposa la reconducció més efectiva marcada en un primer moment dins del paquet de mesures ‘reaCtivem’, pel fet que es dobla el pressupost inicial de reactivació del sector del llibre valencià amb un marc normatiu d’ajudes per mitjà d’un decret. Contingut del decret d’ajudes al sector del llibre valencià L’objecte del decret és aprovar les bases reguladores i establir el procediment per a la concessió directa d’ajudes a les persones físiques, jurídiques i comunitats de béns titulars d’establiments destinats a la venda de llibres al detall i de les empreses editorials que reunisquen els requisits, per a les despeses corrents i per decreixement de vendes ocasionades per la crisi sanitària derivada de la COVID-19, per concórrer raons d’interés públic, social i econòmic. Els beneficiaris seran llibreries i editorials, siguen persones físiques, jurídiques o comunitats de béns que tinguen el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana. Entre les obligacions dels beneficiaris estan les de justificar les despeses en què hagen incorregut entre el 14 de març i el 31 d’agost de 2020; el manteniment de l’activitat comercial durant almenys 6 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció; que es comunique l’obtenció d’altres subvencions o ajudes; sotmetre’s a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció de la Direcció General de Cultura i Patrimoni; i a les previstes en la normativa de subvencions. La quantia individualitzada de la subvenció serà de 3.000?d’euros. La quantia que reste fins a arribar a l’import global màxim d’1 milió?d’euros es distribuirà proporcionalment fins a esgotar el crèdit segons la justificació de diverses despeses, com per exemple lloguer, hipoteca, subministrament d’aigua, gas, electricitat, telèfon o internet. El decret tindrà efectes des de l’endemà de ser publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre