Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova el Decret pel qual es regula la composició i...

El Consell aprova el Decret pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge

0

El Ple del Consell ha aprovat el Decret pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge, amb el qual es desplega el que disposa la Llei de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el decret estableix el procediment per a la declaració d’interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals, i el procediment per a la comunicació de projectes i activitats sense necessitat de declaració expressa.

Cal destacar que la Llei 20/2018, de mecenatge, té per objecte fomentar i impulsar el mecenatge de caràcter privat en l’àmbit cultural, científic i en l’esportiu de caràcter no professional a la Comunitat i promoure i difondre la cultura del mecenatge.

Entre les novetats establides per la llei, destaca la creació del Consell Assessor del Mecenatge, òrgan assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional. A més, també es regula la declaració d’interés social a instància de les persones o entitats beneficiàries, com a requisit per a poder aplicar els incentius fiscals previstos, i la possibilitat que determinats projectes o activitats tinguen la consideració d’interés social sense declaració expressa.

El decret aprovat pel Ple del Consell constitueix el desplegament reglamentari necessari de la Llei de mecenatge i s’estructura en quatre títols. El primer d’aquests estableix l’objecte del decret i regula els casos d’exempció en el requisit d’obtindre la declaració d’interés social en projectes o actuacions relatives a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del patrimoni cultural valencià o relatives al foment de la llengua valenciana.

El títol II regula les funcions, la composició i l’estructura del Consell Assessor del Mecenatge, com a òrgan col·legiat assessor del Consell en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional, adscrit a la Conselleria de Cultura.

El decret relaciona les funcions pròpies del Consell Assessor, com per exemple les d’assessorar el Consell, efectuar les propostes de declaració d’interés social o proposar la distinció Pere Maria Orts i Bosch per a persones i entitats destacades en la seua contribució al mecenatge en la Comunitat.

Quant a la composició, el Consell estarà integrat pel titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, un representant del Consell Valencià de Cultura, un de les universitats públiques valencianes, un dels instituts i centres públics d’investigació, un de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics a la Comunitat Valenciana, un representant dels museus de titularitat pública, un de les federacions esportives i clubs esportius de la Comunitat, dos representants de l’Administració del Consell i quatre persones de reconegut prestigi en l’àmbit cultural, científic i esportiu.

A més, es regulen les funcions del Ple del Consell Assessor, de la Presidència, que correspondrà al titular de la secretaria autonòmica competent en matèria de cultura, i de la Secretaria, que assumirà qui exercisca la direcció de l’Oficina del Mecenatge.

En el títol III, es regula el procediment per a obtindre la declaració d’interés social de projectes i activitats a instància dels beneficiaris: sol·licitud i requisits, tramitació (instrucció per l’Oficina del Mecenatge i avaluació i proposta pel Consell Assessor del Mecenatge) i resolució, per la direcció general competent en matèria de cultura. Aquesta declaració és necessària perquè els beneficiaris puguen acollir-se als incentius fiscals previstos en les lleis.

Finalment, el títol IV regula el procediment de comunicació al Consell Assessor de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals per part de les entitats beneficiàries previstes en la Llei de mecenatge: la Generalitat i els seus organismes públics, les entitats locals de la Comunitat Valenciana, les universitats públiques i els instituts i centres d’investigació de la Comunitat.

Com a disposició addicional, el decret estableix que el Consell Assessor del Mecenatge es constituirà en el termini de dos mesos des que siga publicat.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre