Inicio Comunidad Valenciana El Consell aprova el decret d'organització i funcionament dels 18 conservatoris professionals...

El Consell aprova el decret d'organització i funcionament dels 18 conservatoris professionals de música i dansa de la Generalitat

0

– La nova reglamentació regula des de la creació, supressió i denominació dels conservatoris fins a les funcions, nomenament i composició dels seus òrgans de govern, coordinació i participació El Ple del Consell ha aprovat un decret que regula l’organització i el funcionament dels 18 conservatoris professionals de música i dansa de la Generalitat. Quinze d’aquests centres públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport imparteixen ensenyaments de música i els altres tres de dansa. Les característiques dels conservatoris professionals de música i dansa, quant a la seua organització, funcionament, instal·lacions i condicions materials, fan necessària una actualització del seu marc regulador específic que preveja les seues singularitats i aporte una cobertura normativa adequada per al desenvolupament de les activitats pròpies d’aquests centres. El decret desenvolupa els diferents articles a través de sis títols, a més de diverses disposicions addicionals, derogatòries i finals. La nova reglamentació regula aspectes com la creació i supressió dels centres i de les seccions o la denominació dels conservatoris. El decret també fixa les funcions, funcionament, nomenament i composició dels diferents òrgans de govern dels centres, i que són d’una banda l’equip directiu, que és l’òrgan executiu de govern i del qual formen part els òrgans unipersonals (direcció, vicedirecció, direcció d’estudis, secretaria i vicesecretaria), i de l’altra els òrgans col·legiats: el consell escolar, a través del qual participa la comunitat educativa en el govern dels centres, i el claustre de professorat, integrat per la totalitat del professorat del centre. La disposició també regula la composició i funcionament dels diversos òrgans de coordinació docent, des de les tutories, equips docents i departaments didàctics fins a la Comissió de Coordinació Pedagògica (Cocope), el màxim òrgan de coordinació docent del conservatori, la finalitat de la qual és coordinar la planificació acadèmica del centre i d’horaris del conservatori amb altres centres educatius. Figures de coordinació Altres figures de coordinació regulades pel nou decret als conservatoris són les de la persona coordinadora de tecnologies de la informació i comunicació (TIC), de formació, d’igualtat i convivència, d’activitats complementàries i extraescolars, d’ensenyaments elementals, d’extensió cultural i promoció artística i del programa de coordinació horària. Igualment, també es regulen els diferents òrgans de participació i col·laboració en el funcionament dels conservatoris professionals, com és el cas de l’associació de mares i pares d’alumnes (Ampa) i l’associació d’alumnat. Els dos últims títols del decret regulen aspectes relatius a l’autonomia pedagògica i curricular, d’organització i de gestió dels conservatoris professionals, la qual es reflectirà en l’elaboració del projecte educatiu del centre (PEC), en què es defineixen els objectius particulars que el centre es proposa assolir, en l’elaboració del pla de centre, integrat, a més de pel projecte educatiu, pel projecte de gestió i pel reglament de règim interior, i en l’elaboració de la programació general anual (PGA) del centre. Així mateix, també es precisen en la normativa aspectes relacionats amb l’avaluació de la qualitat, per part de l’Administració educativa, i l’autoavaluació del mateix centre. La xarxa de conservatoris professionals d’Educació de la Generalitat està integrada per 18 centres, tres de dansa a Alacant, Castelló de la Plana i València, més altres 15 de música: 4 a les comarques alacantines (Alacant, Dénia, Elda i Elx), 2 en terres castellonenques (Castelló de la Plana i la Vall d’Uixó) i 9 a les comarques valencianes (Carcaixent, Catarroja, Cullera, Oliva, Ontinyent, Requena, Torrent, Utiel i València).

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre