Inicio Catalunya Girona Presentació del projecte Catalonia OpenDoors

Presentació del projecte Catalonia OpenDoors

0


 

250 famílies de la demarcació obriran les portes de casa seva a persones estrangeres perquè coneguin la realitat del país

La iniciativa vol explicar-los l’ànima del país per convertir-los en ambaixadors de Catalunya

 

L’acte de presentació del projecte Catalonia Opendoors va tenir lloc ahir dilluns a l’ajuntament de Girona. Hi van assistir la vicepresidenta M. Àngels Planas; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; Pat Vila, membre de l’equip de voluntaris del Catalonia OpenDoors; Martí Estruch, cap de comunicació del Diplocat; i Joan Ribas, vicepresident de la Cambra de Comerç de Girona.

Catalonia OpenDoors se celebrarà entre el 23 i el 26 d’abril. Els orga¬nit¬za-dors han deci¬dit que la pri¬mera edició tin¬gui lloc a les comar¬ques giro¬ni¬nes, on es fa una crida per tal que, durant aquests tres dies, unes 250 famílies de la demar¬cació acu¬llin ciu¬ta¬dans estran¬gers a casa seva per tal que cone¬guin de pri¬mera mà la rea¬li¬tat cata¬lana.

El pro¬jecte és impul¬sat per Foreign Fri¬ends of Cata¬lo¬nia, una asso¬ci¬ació for-mada per per¬so¬nes inde¬pen¬dents i com¬pro¬me¬ses acti¬va¬ment en la defensa del dret a l’auto¬de¬ter¬mi¬nació. En l’orga¬nit¬zació i el desen¬vo¬lu¬pa¬ment d’aquesta experiència comp¬ten, a més, amb la col·labo¬ració de l’Ajun¬ta¬ment de Girona, la Dipu¬tació, la Cam¬bra de Comerç i el con¬sorci Diplo¬cat.

La organització programa múlti¬ples acti¬vi¬tats: xer¬ra¬des, visi¬tes guia¬des i una vet¬llada amb tots els par¬ti¬ci¬pants a l’Audi¬tori de Girona i també s’implicaran en les activitats de Sant Jordi.

Polítics, acadèmics, periodistes, activistes o estudiants de català de països com Estats Units, el Japó, Rússia, Sud-àfrica o Anglaterra. La iniciativa Catalonia OpenDoors preveu portar a les comarques gironines unes 250 persones amb una «sensibilitat especial» per Catalunya perquè puguin conèixer el país de primera mà. Pat Vila, mem¬bre de l’equip de volun¬ta¬ris del Cata¬lo¬nia Open¬Do¬ors, va expli¬car ahir que la intenció és que l’esde¬ve¬ni¬ment es dugui a terme cada any, pels volts de Sant Jordi, «que és segu¬ra¬ment una de les dia¬des més boni¬ques per mos¬trar Cata¬lu¬nya al món».

Per la vicepresidenta M. Àngels Planas, la iniciativa Catalonia OpenDoors és «una oportunitat d’obrir el nostre país a tot ciutadà d’arreu del món que tingui interès a entendre i aprofundir en la realitat de Catalunya, ens farà més propers i entenedors». «Des de la Diputació de Girona, ens enorgulleix que l’inici d’aquestes portes obertes sigui a comarques gironines i que feu partícip als visitants de l’ànima del nostre territori més proper».

El cap de comunicació de Diplocat, Martí Estruch, va posar en relleu que el pro¬jecte per¬met cons¬truir ponts entre Cata¬lu¬nya i la resta del món.

Joan Ribas, un dels vice¬pre¬si¬dents de la Cam¬bra de Comerç de Girona, va des¬ta¬car «l’aspecte impor¬tant impacte que pot supo¬sar aquest pro¬jecte per al ter¬ri¬tori i va subrat¬llar que des de la Cam¬bra es farà el pos¬si¬ble perquè sigui un èxit».

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va destacar «la feina que fa Foreign Friends of Catalonia per explicar Catalunya al món i donar a conèixer la voluntat de continuar treballant de manera pacífica i democràtica però amb contundència pel dret a l'autodeterminació i la defensa dels drets fonamentals».

Tant les famílies que vulguin obrir les portes de casa seva als visitants com els estrangers que vulguin participar-hi es poden inscriure al projecte a través del web foreignfriends.cat/open-doors.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre