Inicio Catalunya / Cataluña Girona / Gerona La darrera sessió plenària de l’any aprova el nou Pla Estratègic de...

La darrera sessió plenària de l’any aprova el nou Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Girona

0


. S’aprova per unanimitat el Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge de la Diputació de Girona.

. El Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació presenta les bases de quatre línies de subvencions específiques reguladores que han estat aprovades amb l’abstenció del PSC.

. La moció per a la creació d’un pla estratègic de mobilitat elèctrica de la Diputació de Girona, presentada pel grup PSC, prospera gràcies al suport de tots els grups polítics.

 

Aquest matí, a la sala de plens de la Diputació de Girona, ha tingut lloc el ple ordinari de l’ens supramunicipal corresponent al mes de desembre. En la sessió d’avui s’ha aprovat el Pla Estratègic de Subvencions per al nou mandat 2020-2023, així com el Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge de la Diputació de Girona. A més, han quedat aprovades, entre d’altres, les bases específiques reguladores de quatre línies de subvencions presentades pel Servei de Comunicació Cultural.

Un nou Pla Estratègic de Subvencions per al període 2020-2023

L’Àrea d’Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona ha presentat a la sessió plenària d’avui el nou Pla Estratègic de Subvencions de l’ens supramunicipal per al període 2020-2023. Aquest Pla Estratègic, que ha estat aprovat per vint vots a favor, l’abstenció dels quatre membres del PSC i el vot en contra de la CUP, plasma els objectius que la Diputació pretén assolir amb l’atorgament de subvencions al llarg d’aquests quatre anys, així com el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, sempre supeditant-ho al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

L’aprovació d’aquest pla de subvencions facilita que la gestió es dugui a terme segons els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Així mateix, gràcies a la seva aprovació es podrà garantir l’eficàcia en el compliment dels objectius fixats, i l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics. S’estableix, també, que el procediment ordinari de concessió de les subvencions continuarà sent la concurrència competitiva. De fet, el Pla Estratègic de Subvencions engloba un total de 63 línies de subvencions d’aquesta tipologia establertes entre totes les àrees de la Diputació de Girona.

Així mateix, el Ple de la Diputació aprovarà anualment l’actualització d’aquest Pla Estratègic de Subvencions d’acord amb les modificacions que es puguin dur a terme a cada exercici.

Aprovació del Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge

La Diputació de Girona té, entre les seves funcions, l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica amb els municipis de la demarcació de Girona, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. Amb aquest objectiu, el Servei d’Habitatge de la corporació ofereix als ajuntaments gironins un conjunt de serveis en el marc de les polítiques d’habitatge, en coordinació i col·laboració amb altres administracions.

En el ple d’avui s’ha aprovat per unanimitat el Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge per donar suport als ens locals gironins que, a causa de la seva dimensió o per manca de recursos, no puguin exercir plenament les competències relacionades amb urbanisme i habitatge.

Els recursos que el Servei d’Habitatge oferirà de manera gratuïta des del mateix ens, en funció de la capacitat de finançament de què disposi la Diputació de Girona, a ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, s’agruparan en quatre tipologies:

• Servei d’assessorament específic en habitatge

Informes d’assessorament en l’àmbit de la normativa local, especialment en els camps dels plans locals d’habitatge, l’habitatge buit, les ocupacions irregulars i els habitatges d’ús turístic.

• Servei d’intermediació en l’àmbit de l’habitatge

Prestació del servei d’atenció i assessorament a la ciutadania amb la finalitat d’atendre persones amb problemes de pagament de l’habitatge principal i garantir la unitat d’actuació i de resposta de les administracions davant dels problemes que plantegin els ciutadans en l’àmbit de l’emergència habitacional.

• Programa de formació en habitatge

Formació tècnica continuada adreçada als empleats de l’Administració pública i dels càrrecs electes, amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents accions relacionades amb l’habitatge, l’urbanisme i l’arquitectura que poden portar a terme els ens locals.

• Recull de normativa, modelització i documents rellevants per a la gestió de l’habitatge

Recull de normativa, models i documents que es posaran a disposició dels ens locals mitjançant el web de la Diputació de Girona

El Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Habitatge de la Diputació de Girona tindrà vigència des de la data en què es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Girona fins que se n’acordi alguna modificació o la derogació.

Dues línies de subvencions per als centres i instituts d’estudis locals i comarcals

En la sessió plenària d’aquest matí també s’han aprovat per vint-i-un vots a favor i l’abstenció del PSC dues línies de subvencions de concurrència competitiva i convocatòria pública destinades a centres i instituts d’estudis locals i comarcals gironins que no depenguin de cap òrgan de l’Administració. Les ajudes, proposades pel Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació, tenen per objecte donar suport tant a les activitats com a les edicions d’aquests centres i instituts.

La primera línia específica d’ajuts té com a finalitat fomentar l’organització d’activitats culturals i científiques d’interès per al territori de les comarques gironines. La subvenció d’aquestes activitats no podrà ser superior a 3.000 euros, en els casos en què es presenti una única sol·licitud, i a 2.000 euros, en els que se’n presentin dues, i s’atorgaran segons les modalitats següents:

• Activitats de projecció de la recerca (jornades, congressos, seminaris…)

• Activitats de dinamització cultural (itineraris, rutes, excursions, visites guiades…)

• Cursos i cicles de conferències

• Difusió per mitjans digitals i comunicació pública de la recerca i de les activitats culturals i científiques dels centres.

La segon línia de subvencions té per objecte el finançament de les edicions de treballs de recerca i aportacions d’interès en els àmbits humanístic i científic: revistes científiques, actes de reunions científiques i monografies. En aquest cas l’import màxim de l’ajuda serà de 5.000 euros.

La Diputació dona suport als municipis de les comarques de Girona amb l’objectiu que tots els ciutadans de la demarcació, especialment els més desfavorits, disposin d’uns serveis públics de qualitat.

Ajudes per al foment de publicacions municipals i produccions editorials

El Servei de Comunicació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona també ha proposat dues línies de subvencions de concurrència competitiva i convocatòria pública per al foment de publicacions municipals i produccions editorials. El període d’execució de les despeses subvencionables d’ambdues línies serà del 15 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 15 de novembre de l’any de convocatòria.

Per una banda, s’han aprovat per vint-i-un vots a favor i quatre abstencions (PSC) les bases específiques reguladores per a subvencions de publicacions d’interès local editades per ajuntaments i els organismes que en depenen, així com les entitats municipals descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines, especialment als pertanyents a municipis amb menys nombre d’habitants. Són objecte d’aquestes subvencions les publicacions, tant en suport paper com en suport electrònic, que tinguin un mínim de 50 pàgines i que incloguin el número de dipòsit legal corresponent. L’import de la subvenció concedida serà d’un màxim de 50 % del pressupost presentat i no podrà ser superior a 3.000 euros.

Per altra banda, també s’ha aprovat amb l’abstenció del PSC les bases reguladores d’ajuts per finançar les produccions editorials d’interès cultural que contribueixen a enriquir el patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines, especialment les que donin a conèixer la història, la societat i el patrimoni natural i cultural del territori gironí. Poden optar a aquestes subvencions els editors i les organitzacions no lucratives de l’àmbit de les comarques gironines, així com les entitats i editors d’altres àmbits geogràfics, sempre que el tema o l’autor de la publicació sigui d’aquest àmbit territorial. Les produccions editorials subvencionables poden ser tant en suport paper com en suport electrònic i han de complir els requisits següents:

• Edicions en llengua catalana

• Amb número d’ISBN i de dipòsit legal

• Comerciables a través dels canals habituals de venda de llibres

• Amb un mínim de 50 pàgines (excepte els llibres infantils, de teatre o poesia, els còmics, novel·les gràfiques o cançoners)

En aquest segon cas l’import de la subvenció concedida també serà d’un màxim del 50 % del pressupost presentat però no podrà ser superior a 2.500 euros.

Moció en favor d’un pla estratègic de mobilitat elèctrica

En el ple d’avui s’ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup PSC que té per objectiu fixar una estratègia comuna de mobilitat elèctrica a la Diputació de Girona.

L’acord adoptat avui preveu la redacció d’aquest pla estratègic de mobilitat elèctrica amb el consens de tots els grups polítics que formen part de la Diputació de Girona, en el període d’un any; la renovació de les flotes de vehicles, tant de la Diputació com dels consells comarcals i ajuntaments de la demarcació, per vehicles híbrids i elèctrics, promovent l’adquisició o el lloguer mitjançant sistemes flexibles a curt termini, i l’increment dels pressupostos del 2020 per a l’adquisició i instal·lació de punts de recàrrega públics per vehicles elèctrics per part dels consells comarcals i ajuntaments en el marc del programa «Del pla a l’acció».

A més, es pretén impulsar la mobilitat elèctrica compartida, amb l’objectiu que els ciutadans tinguin més opcions en els seus desplaçaments, així com l’obertura de línies de treball en xarxa amb entitats, organitzacions i ajuntaments per tal d’aconseguir que els desplaçaments siguin més sostenibles.

 

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Nombre